ITA วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน
O1.โครงสร้างหน่วยงาน
O2.ข้อมูลผู้บริหาร
O3.อำนาจหน้าที่
O4.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
O5.ข้อมูลการติดต่อ
O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ฝ่ายวิชาการ
  • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการศึกษา

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7.ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8. Q&A
O9. Social Network


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แผนดำเนินงาน

O10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

การปฏิบัติงาน
O13. คู่มือการบริหารสถานศึกษา
O13. คู่มือการปฏิบัติงาน(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

การให้บริการ
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(ของประชาชนผู้มารับบริการ)
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17. E-Service


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21. ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • ระบบเดิม
  • ระบบใหม่ (e-GP)

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ