ข้อมูลบุคลากร 

ผู้อำนวยการ 


นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ

 


 

รองผู้อำนวยการ 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ

 

นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 

นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 


 

หัวหน้าแผนก 


นายธวัชชัย เมืองพรหม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี

 

นายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ

 

นายจิรวัฒน์ จักรปิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ

 

นางสาวมัทรี เชื้อหมอ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ครู ชำนาญการ

 

นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มี

 

นางสาวธนาภรณ์ กุนดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี

 

นางสาวศิรินทิพย์ โสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายสมควร อุปจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี

 


 

หัวหน้างาน 


นาฏยา คำวัง
หัวหน้างาน งานการเงิน

 

นางสิรินภัส จุมปา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ครู ไม่มี

 

นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ

 

นายรวีโรจน์ รัตนา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มี

 

นายอัศวิน มีเดช
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ

 

นายฤทธิกรณ์ เขื่อนเป็ก
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายอรรถชัย ทิศหน่อ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี

 

นายปริยะ ดอกแก้ว
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มี

 

นางสาวเพียรพิศ บุญเรือง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มี

 

นายวิศรุต ศรีทะโร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นางสาวกานต์นิภา กันใจแก้ว
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวมัณฑนา เลิศตระกูลพนา
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นายยุทธนา เขียวนิล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี

 

นางสาวชนากานต์ บุญมา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มี

 

นางจิราภรณ์ บางบ่อ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ไม่มี

 

นายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายกิติกร กองแก้ว
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง

 

นายยุทธนา คำปาตัน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 


 

ครูอัตราจ้าง 


นายฉัตรชัย ขระเขื่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี

 

นายณัฐพล อุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่

 

นายกฤษฎา ก๋าคำมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายณัฐพงศ์ กันนิกา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ไม่มี

 

นางสาวกัลยรัตน์ เสาร์วงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร

 

นายตนุพงษ์ สนธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายชนะภัย จมพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน

 

นายนพพล คำเผือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายปฏิภาณ ขำทับทิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายศุภวัฒน์ ชราพก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางจุฬาลักษณ์ ทองอินปัน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

 

นางสาวศรัณย์พร กาโน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

 

นางสาวดาริน แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นางสาวพิมพ์ชนก คำเผือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

 

นายภูกิจ พุ่มจีน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นายสมัน หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นายนเรศ เพชรพิชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นางสาคร หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นางนิษฐรัศมิ์ วังโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายจรัญโญ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

 

นายนิพนธ์ กุณาดี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

 

นางสาวกุหลาบ อินต๊ะเนตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นายนิกร คำก่ำ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นายสุทธิชัย ปีมลือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

 

นางสาวอัญติญา มโนชัยวุฒิกุล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร