ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ลำดับ สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ยานยนต์  28    28  24  1  25  48  1  49                    102
2 เครื่องมือกล  14    14  15  3  18  14  3  17                    49
3 ไฟฟ้ากำลัง  21  3  24  24    24  53  4  57                    105
4 อิเล็กทรอนิกส์  5    5  5  1  6  11  1  12                    23
5 การบัญชี  5  12  17    15  15  9  20  29                    61
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  4  1  5  4  10  14  24  13  37                    56
7 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  12  7  19  3  11  14  17  40  57                    90
8 ยานยนต์              36    36                    36
9 ไฟฟ้ากำลัง              8    8                    8
10 อิเล็กทรอนิกส์              4  2  6                    6
11 การบัญชี              7  4  11                    11
12 ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ              6  12  18               KMe : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา