ข้อมูลบุคลากร

 

จำนวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ                  
                     
                 
                     
ประเภทบุคลากร จำนวน(คน) สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้อำนวยการ 1 1 - - 1 - 1 - - -
รองผู้อำนวยการ 3 3 - - 3 - - 3 - -
ครู 36 10 12 14 32 4 - 5 31 -
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา(เจ้าหน้าที่) 9 - - - - 9 - - 7 2
บุคลากรทางการศึกษา(เจ้าหน้าที่อาคาร) 11 - - - - 11 - - - 11
รวม 60 14 12 14 36 24 - 9 38 13
                     
จำแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน                    
                     
สาขาวิชา/สาขางาน จำนวน(คน) สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษ มี ไม่มี ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   สาขางานการบัญชี 4 0 4 0 4 0 0 1 3 0
   สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 1 1 1 3 0 0 0 3 0
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   สาขางานช่างยนต์ 6 3 1 2 6 0 0 2 4 0
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง 7 1 1 5 7 0 0 0 7 0
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 1 1 3 1 0 1 3 0
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 1 1 1 3 0 0 0 3 0
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 9 2 3 4 6 3 0 1 8 0
รวมทั้งสิ้น 36 10 12 14 32 4 0 5 31 0