- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


 

หัวหน้างาน 


นายกิติกร กองแก้ว
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางนิษฐรัศมิ์ วังโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสิรินภัส จุมปา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นายณัฐพล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี