- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Downloadเอกสาร

1. แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกงาน
2. แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ
3. หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


 

หัวหน้างาน 


นายกิติกร กองแก้ว
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางนิษฐรัศมิ์ วังโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสิรินภัส จุมปา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นายณัฐพล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี