- งานวัดผล และประเมินผล


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

หัวหน้างาน 


นายปริยะ ดอกแก้ว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางสาวศุภิสรา กาโน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล


 


 

ผู้ช่วยงาน 


 

นายอัศวิน มีเดช
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการ

 


 

 

 

นายกฤษฎา ก๋าคำมูล
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล