- งานวัดผล และประเมินผล


นายประสงค์  ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

 


นายเกรียงศักดิ์  ฑีฆาวงศ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นายอัศวิน มีเดช
ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการ

 

นายกฤษฎา ก๋าคำมูล
ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
ครูพิเศษสอน

นางสาวอาทิตยา  เรืองชู

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล