- งานประชาสัมพันธ์

 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

หัวหน้างาน 


นางสาวธนาภรณ์ กุนดี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางจุฬาลักษณ์ ทองอินปัน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสาวกานต์นิภา กันใจแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์