- งานอาคารสถานที่

 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 


หัวหน้างาน
 


นายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นายภูกิจ พุ่มจีน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นายสมัน หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นายนเรศ เพชรพิชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นางสาคร หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นายนิพนธ์ กุณาดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นางสาวกุหลาบ อินต๊ะเนตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นายนิกร คำก่ำ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นายสุทธิชัย ปีมลือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 

นางสาวอัญติญา มโนชัยวุฒิกุล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายฉัตรชัย ขระเขื่อน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู


 

นายอรรถชัย ทิศหน่อ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู


 

นายณัฐพล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่


 

นายกิติกร กองแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่


 

นายยุทธนา คำปาตัน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่


 

นายนพพล คำเผือ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่