- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


 


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 

หัวหน้างาน 


นาย ร วิโรจน์ รัตนา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางจุฬาลักษณ์ ทองอินปัน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายวิศรุต ศรีทะโร
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ