- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

 

หัวหน้างาน 


นางจิราภรณ์ บางบ่อ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางสาวดาริน แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ