- งานความร่วมมือ

 


 


นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 

 

หัวหน้างาน

  


นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู


 


 

เจ้าหน้าที่

  


นางสาวดาริน แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ