- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 

หัวหน้างาน 


นางสาวมัณฑนา เลิศตระกูลพนา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายณัฐพล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา