- งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน


นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ

 

หัวหน้างาน 


นายนพพล คำเผือ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายวิศรุต ศรีทะโร
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


 

นายกฤษฎา ก๋าคำมูล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน