- งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน


นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
 

หัวหน้างาน 


นายฤทธิกรณ์ เขื่อนเป็ก
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสาวธนาภรณ์ กุนดี
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู


 

นายตนุพงษ์ สนธิ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


 

นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน