- งานปกครอง


นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ

หัวหน้างาน 


นายอรรถชัย ทิศหน่อ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครู


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายตนุพงษ์ สนธิ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง