- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 


นายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ


 

 

 

หัวหน้างาน



 


นายธวัชชัย เมืองพรหม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู


 


 

ผู้ช่วยงาน



 


นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ


 

นายณัฐพล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


 

นางสาวกานต์นิภา กันใจแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


 

นายตนุพงษ์ สนธิ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


 

นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา