- งานบริหารงานทั่วไป


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ

 

 

หัวหน้างาน 


นางสาวชนากานต์ บุญมา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย

 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางสาวอัญติญา มโนชัยวุฒิกุล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

 


 

ผู้ช่วยงาน

  


นางสาวเพียรพิศ บุญเรือง
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู