- งานทะเบียน

 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

หัวหน้างาน 


นายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
 


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางจุฬาลักษณ์ ทองอินปัน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน