- งานบุคลากร

 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


หัวหน้างาน
 


นางสาวชนากานต์ บุญมา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
 


 


 

เจ้าหน้าที่ 


นางสาวอัญติญา มโนชัยวุฒิกุล
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสาวเพียรพิศ บุญเรือง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู