- งานพัสดุ

 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างาน 


นายจิรวัฒน์ จักรปิง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
 


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นายอรรถชัย ทิศหน่อ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู


 

นางจิราภรณ์ บางบ่อ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู