- งานบัญชี

 


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 


หัวหน้างาน


นางสาวมัทรี เชื้อหมอ
หัวหน้างาน งานบัญชี


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสาวมัณฑนา เลิศตระกูลพนา
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี