- งานการเงิน


นายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างาน


นาฏยา คำวัง
หัวหน้างาน งานการเงิน


 


 

ผู้ช่วยงาน 


นางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน