ช่างยนต์และเทคนิคเครื่องกล

หัวหน้าแผนก 


นายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการ


 


 

ครูประจำ 


นายอัศวิน มีเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการ


 

นายอรรถชัย ทิศหน่อ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู


 

นายปริยะ ดอกแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู


 


 

ครูอัตราจ้าง 


นายกฤษฎา ก๋าคำมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์


 

นายศุภวัฒน์ ชราพก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์